ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

Η «Επετηρίδα του Τ.Ε.Φ. της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών» του Δ.Π.Θ., «Ροδόπη», δέχεται προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αλλά και άριστες Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και επιστημονικές εργασίες υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Η Επετηρίδα θα εκδίδεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΕΦ/59371/2995/06-07-2021 απόφαση της 12ης/16-06-2021 Συνέλευσης του Τ.Ε.Φ. Οι συμβολές αναρτώνται άμα τη εγκρίσει τους και εντάσσονται στον τρέχοντα τόμο, έναν κάθε έτος.

Η εκδοτική επιτροπή αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος και ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ. από κάθε γνωστικό αντικείμενό του.

Η εκδοτική επιτροπή απευθύνεται εγγράφως στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής για τη συλλογή εργασιών και συγκεντρώνει τις μελέτες. Οι εργασίες αποστέλλονται σε εξωτερικούς κριτές (blind reviewers), οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι δημοσιεύσιμες, ή ποιες αλλαγές και διορθώσεις μπορούν ή επιβάλλεται να προταθούν στους συγγραφείς.

Οι μελέτες πρέπει να είναι επιστημονικές και πρωτότυπες, ώστε να προάγουν την έρευνα και την επιστήμη. Δεν δημοσιεύονται λογοτεχνικά, δοκιμιακά κ.λπ. κείμενα, πλην των επιστημονικών. Οι μελέτες θα είναι γραμμένες στην ελληνική, ή σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Πέραν των μελετών, η έκταση των οποίων καθορίζεται σε περίπου 10.000 λέξεις, μπορούν να δημοσιεύονται ακόμη μικρότερα ερευνητικά κείμενα που παρουσιάζουν πρωτοτυπία στην κατηγορία «Σύμμεικτα», καθώς και βιβλιοκρισίες.

Οι μελέτες κατά το θέμα τους μπορεί να συνοδεύονται από φωτογραφίες, πίνακες, διαγράμματα κ.λπ. σε ψηφιακή μορφή (με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιώματα).

Οι σημειώσεις των μελετών πρέπει να είναι υποσελίδιες και οι παραπομπές να δίνονται σε κάθε μελέτη με ομοιόμορφο τρόπο, σύμφωνα με το σύστημα παραπομπών, το οποίο περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Επετηρίδας στην ενότητα «Υποβολές», υποενότητα «Οδηγίες για τους συγγραφείς».