ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προδιαγραφές των προς δημοσίευση κειμένων στην επετηρίδα «Ροδόπη»

Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Ροδόπη είναι μια ηλεκτρονική έκδοση. Τα προς δημοσίευση κείμενα παραδίδονται σε µορφή doc/docx καθώς και σε PDF στην ελληνική ή σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά) και κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rhodope@helit.duth.gr. Στο τέλος του κειμένου θα πρέπει να αναφέρονται το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα ή ο φορέας στον οποίο εργάζεται η/ο συγγραφέας του άρθρου, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ένας τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Τα κείμενα θα πρέπει να συνοδεύονται από λέξεις-κλειδιά (έως 6) καθώς και από περίληψη (έως 150 λέξεις) στην ίδια γλώσσα με αυτή της δημοσίευσης. Ειδικά για τις ελληνικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται περίληψη και σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

ΓΕΝΙΚΑ

  • Χρήση μονοτονικού (τη εξαιρέσει των αρχαίων και μεσαιωνικών ελληνικών παραθεμάτων).
  • Έκταση κειμένου: έως 10.000 λέξεις μαζί με τις υποσημειώσεις (αλλά χωρίς την περίληψη).
  • Γραµµατοσειρά: Times New Roman.
  • Διάστιχο: 1,15 για το κυρίως κείµενο, 1,0 για τις υποσημειώσεις.
  • Μέγεθος χαρακτήρων: 12 για το κυρίως κείµενο, 10 για τις υποσηµειώσεις.
  • Κάθε παράγραφος, εκτός από την πρώτη κάθε κεφαλαίου / υποκεφαλαίου, να  ξεκινάει µε εσοχή (0,75 εκ.).
  • Τα σύντομα πεζά παραθέματα (µέχρι τρεις σειρές) να ενσωµατώνονται στο βασικό κείµενο με όρθια στοιχεία μέσα σε γωνιώδη εισαγωγικά (« »), και τα σύντομα ποιητικά με πλάγια στοιχεία χωρίς εισαγωγικά (η αλλαγή στίχου δηλώνεται με /).
  • Τα εκτενή πεζά παραθέματα (άνω των τριών σειρών) και τα εκτενή ποιητικά παραθέματα (από τέσσερις στίχους και άνω) να δίνονται με όρθια στοιχεία, χωρίς εισαγωγικά, κεντραρισμένα, με εσοχή (2 εκ.).
  • Οι παραλείψεις σε παραθέματα να δηλώνονται µε αποσιωπητικά µέσα σε ορθογώνιες αγκύλες.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά χρησιμοποιούνται διπλά ανωφερή “ ” μέσα σε γωνιώδη « », δηλ. «“ ”». Αν υπάρχει και τρίτο επίπεδο εισαγωγικών, χρησιμοποιούνται τα μονά ανωφερή ‘ ’, δηλ. « “ ‘ ’ ” ». Πριν από παύλες ή παρενθέσεις δεν τοποθετείται κόμμα.

Βιβλιογραφικές παραπομπές:
Βιβλιογραφία και υποσημειώσεις

Στο τέλος του κειμένου παρατίθεται η Βιβλιογραφία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές σημειώνονται με βάση το σύστημα καταγραφής Harvard. Παρατίθενται στη συνέχεια μερικά δείγματα βιβλιογραφικών παραπομπών:

Παραδείγματα

Simpson, A. (2013). Niketas Choniates. A Historiographical Study. Oxford.

Δημητρόπουλος, Ε. (1998). Εκπαιδευτική αξιολόγηση – μέρος πρώτο: η αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου (4η έκδ.). Αθήνα.

Παραδείγματα

Noret, J. (1995). Notes de ponctuation et d’accentuation byzantines. Byzantion 65, 69-88.

Pérez Martin, I. (2005). Estetica e ideologia nei manoscritti bizantini di Platone. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 42, 113-35.

Popović, M. (2008). Zur Topographie des spätbyzantinischen Melnik. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58, 107-119.

Δημαράς, Κ. Θ. (1977). Συγκρητισμός. Μνήμων 7, 35-45.

Bajaj, M. (2004). Human rights education student self-conception in the Dominican Republic. Journal of Peace Education 1, 1-16.

 

Παραδείγματα

Καδιανάκη, Μ. (2002). Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση ως μέσο διερεύνησης του επικοινωνιακού κλίματος της σχολικής τάξης: ποιοτική προσέγγιση. Στο Γ. Μπαγάκης (Eπιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα, 367-74.

Grünbart, M. (2009), Amplificatio et imitatio: Anonymus Marcianus ep. 6. In S. Kotzabassi, G. Mavromatis (Hrsg.), Realia Byzantina. Byzantinisches Archiv, 22. Berlin – New York, 2009, 43-6.

Fraser, B. (1998). Science learning environments: assessment, effects and determinants. In B. Fraser & K. Tobin (eds.), International handbook of science education. Dordrecht, 527-63.

Παπαδόπουλος, Ν., Αθανασιάδης, Η., Γιοκρούση-Κολς, Δ., Θερμός, Η. (1993). Το σχολικό κλίμα: θέσεις και κρίσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 10, 139-55.

Παραδείγματα

Αναστασόπουλος, Δ. (2005, 8 Ιουνίου). Αναζητώντας το Νεπάλ. Ελευθεροτυπία, Α4.

Schwartz, J. (2003, September 14). Obesity affects social status. The Washington Post, 3-4.

Posner, M. (1993, October). Seeing the mind. Science, 262, 673-4.

Παραδείγματα

Eurydice (2004). Evaluation of schools providing compulsory education in Europe. Available on http://www.eurydice.org/documents/evals/en/frameset.html.

Taba, H. (2002). What is evaluation up to and up against in intergroup education. Journal of Curriculum and Supervision, 20, 3, 257-62. Available on http://web9.epnet.com.

Παραδείγματα

Κοττάκης, Μ. (2005). Ο μύθος της παραπαιδείας. Ανακτημένο στις 5-4-2005 από τον δικτυακό τόπο http://www.oefe.gr/img.

Eurydice (2005). France: Primary Education. Eurybase. Retrieved on 3-6-2005 from http://www.eurydice.org/eurybase.

Οι υποσημειώσεις είναι υποσελίδιες, µε αύξοντα αριθμό δεικτών και μονό διάστιχο. Ο δείκτης των υποσημειώσεων τίθεται μετά το σημείο στίξης. Οι υποσημειώσεις αναγράφονται με βάση το σύστημα καταγραφής Harvard.

Παραδείγματα

Simpson, 2013: 87-112.

Noret, 1995: 69-72; Pérez Martin, 2005: 113-18.

Δημητρόπουλος, (1998): 73-76.

Αναστασόπουλος, (2005, 8 Ιουνίου): Α4.

Καδιανάκη, (2002): 367-74· Παπαδόπουλος, Ν., Αθανασιάδης, Η., Γιοκρούση-Κολς, Δ., Θερμός, Η. (1993): 139-55.

Οι συντομογραφίες των ονομάτων αρχαίων/μεσαιωνικών συγγραφέων και έργων, ακολουθούν στα άρθρα που είναι γραμμένα στην Ελληνική το Σύγχρονο λεξικό της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας του Franco Montanari. Στα άρθρα που είναι γραμμένα στις υπόλοιπες γλώσσες, οι συντομογραφίες αρχαίων συγγραφέων και έργων πρέπει ν’ ακολουθούν την 4η έκδοση του Oxford Classical Dictionary.

Γίνονται δεκτές εικόνες μόνο σε ψηφιακή μορφή, με ελάχιστη ανάλυση 300 dpi και σε όλους τους κύριους τύπους αρχείων εικόνας (png, jpg, tiff κ.λπ.). Κάθε εικόνα θα συνοδεύεται από λεζάντα. Η/Ο συγγραφέας του άρθρου οφείλει να φροντίσει για την άδεια αναπαραγωγής και δημοσίευσης της εικόνας.